THE ART OF TAROT
IX.THE HERMIT : ผู้ค้นพบสัจธรรมแห่งความโดดเดี่ยว


     ปรัชญาของเมธีชาวตะวันออกมักกล่าวถึงการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ เพื่อความสงบร่มเย็น อย่างสมถะ คือ สูงสุดคืนสู่สามัญ ทั้งเซ็น และ เต๋า ก็ยังอิงสภาวะจิตใจที่เรียกว่าจิตว่าง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ตรงกับท่านพุทธทาสภิกขุที่ไม่ให้ยึด ตัวกู ของกู เพราะจะนำพากิเลสให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    
 ในภาพเราจะเห็นคนสันโดด (TheHermit) ไม่ได้ใช้มือของเขาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใดๆ แต่ใช้ถือไม้เท้า กับ ตะเกียง โดยปลายไม้เท้าที่งองุ้มสื่อถึงความเป็นมนุษย์ผู้มุ่งสู่ความเรียบง่ายของสามัญชน เป็นความหมายที่ดี จากอักษรยิว(Hebrew)มุมบนซ้าย Yod หรือ hand มุมบนขวาอักษร Rune ตัว Is หรือ I คือความสันโดด การหาความหมายที่แท้จริงแห่ง "ตัวตน" แสงสว่างจากตะเกียงดุจพุทธิปัญญา อันนำมาซึ่งการรู้แจ้งเห็นจริง ในทางโหราศาสตร์(Astrology) The Hermit แทนสัญลักษณ์ของราศีกันย์(Virgo) มีดาวพุธ(Mercury)เป็นเจ้าเรือน ทรงอิทธิพลต่อความคิด,ความเข้าใจ Virgo หรือ Virgin คือความบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

      ทำนายถึงช่วงหนึ่งของชีวิตที่ราบเรียบ ไม่มีอะไรตื่นเต้น ออกจะเงียบเหงาวังเวงไปบ้างเป็นธรรมดาของคนรักสันโดด ปลง ไม่อยากวุ่นวายกับใคร การแสวงหาทางออกของปัญหาชีวิตต้องตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง ไม่ตามกระแส ความรักไม่หวือหวา มีโอกาสเป็นโสดนานหรือขึ้นคาน ได้แฟนอายุมากกว่า สมาธิดี เรียนหนังสือเก่งถึงขั้นปริญญาโท,เอก สอบ,ได้รับทุนการศึกษา อาชีพเด่นด้านนักวิชาการหรือวิจัย เป็นครู บรรณารักษ์ หรือนักประพันธ์จะไปได้สวยVIII.strength  X.wheel of fortune
Tarot Menu

Pirachan : พิรฌาน