THE ART OF TAROT
V.THE HIEROPHANT :พระสังฆราช

     แสงสว่างแห่งพุทธิปัญญาย่อมนำทางให้จิตใจฟันฝ่าความมืดมิด ซึ่งเป็นอุปสรรคบดบังหนทางไปสู่ความสำเร็จแห่งมรรคผล การขจัดความไม่รู้หรืออวิชชาต้องอาศัยปัญญา จึงจะทราบถึงความเป็นเหตุเป็นผลเท่าที่เป็นจริง การจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องอาศัยความเพียร รักษาศีล เจริญวิปัสสนาญาณ หรืออย่างน้อยก็ทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

      ในภาพพระสังฆราช (The Hierophant) คือเทพโอซิริส (Osiris) เทพเจ้าแห่งปรโลกของชาวอียิปต์ พระองค์เป็นสวามีเทพีไอซิส(Isis) มงกุฏสีขาวที่เทพโอซิริสสวมใส่ตกทอดมาจากบรรพชนชั้นสูงชาวอียิปต์ พระนามว่าเฮดเจ็ต(Hedjet) ปีกสองข้างของมงกุฏแทนความถูกต้อง,เที่ยงธรรม ไม้คฑาที่ถือในพระหัตถ์ขวาทำด้วยมือมีพู่ห้อย 3 แท่ง แทนตัวตนของเทพีไอซิส(สีน้ำเงิน),เทพโอซิริส(สีทอง) และ เจ้าชายฮอรัส(สีแดง) มือขวาถือตะขอไม้งอคือสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่อง แท่งเสาบูชาที่ตั้งถัดออกมาแทนความเชื่อและศรัทธา บัลลังก์ยกพื้นสูงขึ้นหนึ่งขั้น สันขอบเป็นอักษรภาพโบราณ หลังบัลลังก์คือวัวศักดิ์สิทธิ์,เอพิส(Apis) เชื่อกันว่าเป็นวัวที่เทพโอซิริสกลับชาติมาเกิด เบื้องหน้าคือเจ้าชายฮอรัส และเทพีไอซิสกำลังทำพิธีบูชาถวายความเคารพ

      ทำนายถึงโอกาสที่ดีในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมจนชำนาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(specialist) สอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ มีความคิดเฉลียวฉลาด เรียนเก่งถึงระดับปริญญาเอกได้สบาย มโนธรรมสูง มักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคราดปลอดภัย ทำบุญหรือไปไหว้พระ เข้าวัดฟังธรรม การบนบานศาลกล่าว ตัดสินใจในทางที่ชอบตามทำนองคลองธรรม พึงระวังความจริงอาจไม่ปรากฏให้เห็นจากภายนอกตามที่ปรากฏแก่สายตา ไม่เด่นด้านความรัก แต่งงานช้า เป็นโสดนาน ได้แฟนอายุแก่กว่ามากๆ หรือชาวต่างชาติ อาชีพเหมาะกับการเป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชา ให้ความรู้แก่คนทั่วไป หรือวิทยากร ครู บรรณารักษ์ แพทย์ และนักบวช เป็นต้น


IV.Emperor  VI.Lovers
Tarot Menu

Pirachan : พิรฌาน