THE ART OF TAROT
XIV.ALCHEMY : ความผันแปร     The Laws of Chaos โดย Ilya Prigogine ได้กล่าวสรุปว่ารากฐานของธรรมชาติคือ สภาวะแห่งการไร้เสถียรภาพ ซึ่งตรงข้ามกับฟิสิกส์ยุคเก่า (ก่อน Quantum Physic) ที่จริงไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ chaos เป็นเพียงหนึ่งในกฏแห่งไตรลักษณ์ทางพุทธศาสนา อันประกอบด้วย อนิจจัง,ทุกขัง และอนัตตา ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน,ลำบาก ไม่อาจฝืนทนดำรงอยู่ และ ไม่มีตัวตนให้ควรยึดมั่นถือมั่น ความผันแปรจึงบังเกิดขึ้นเป็นลำดับ ไม่ย้อนกลับทุกเวลานาทีที่ผ่านพ้น...การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นนิรันดร์

      ในภาพเราจะเห็นเส้นทะแยงมุมแบ่งแยกระหว่างสิ่งขัดแย้ง,ตรงข้ามแต่มารวมอยู่คู่กัน ไม่ว่าหญิง/ชาย เป็น/ตาย กลางวัน/กลางคืน หรือ ความสุข/ความทุกข์ โน้มน้าวให้เราหลีกเลี่ยงอะไรที่สุดขั้ว,เกินไป (extremes) หากกำลังเผชิญปัญหาอยู่ก็ไม่หวั่นไหวพยายามปรับตัวแล้วหาหนทางแก้ไข XIV.Alchymy หรือ temperance เป็นไพ่ประจำราศีธนู (Sagittarius,the Archer) เส้นแบ่งกลางไพ่ คล้ายแนวลูกศร,อาวุธสังหาร พุ่งตรงแน่วสู่เป้าหมายดุจสายธารแห่งปัญญามุ่งหาสัจจะ

      ทำนายถึงการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งตรงข้าม (Dynamic Blending of Opposites) การเปลี่ยนลักษณะอาชีพการงาน,ที่อยู่อาศัย ความรักไม่ค่อนแน่นอน ปะเดี๋ยวดี ปะเดี๋ยวร้าย แต่ก็พอตกลง,ออมชอมกันได้ด้วยดี อาชีพเหมาะกับวิทยากร นักพูด นักพัฒนา ที่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจ(ชอบแหวกแนว) หลากหลายความคิด และ ประสบการณ์ มารวมกันสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆXIII.Death  XV.Devil
Tarot Menu

Pirachan : พิรฌาน